Voksne på diverse offentlige ydelser

Det kan dreje sig om modtagere af

  • kontanthjælp
  • sygedagpenge
  • revalidering
  • integrationsydelse

eller borgere under

  • jobafklaring
  • fleksjobudredning
  • ressourceforløb

Overordnet kan man sige, at det er mennesker der har været væk fra arbejdsmarkedet i lang tid, og ofte har mere komplekse problematikker end ’bare’ arbejdsledighed.

Mennesker der ofte har brug for en mere helhedsorienteret og håndholdt tilgang til deres situation, i stedet for en mere fragmenteret indsats fra flere forskellige parter.

Som oftest er det borgere der er aktivitetsparate eller vurderet endnu længere fra arbejdsmarkedet.

Folk på sygedagpenge, der ‘skal’ væk fra sygedagpenge efter de 22 uger, men som ikke ser sig selv raske nok, til at kunne genoptage arbejdet.

Folk på revalidering, der har behov for ekstra hjælp til at kunne klare en omskoling.

Folk på integrationsydelse, der oftest har sproglige og kulturelle barrierer, hvilket gør dem til arbejdsledige med specielle forudsætninger.

Der er specielt fokus på kvinder i alle aldre på integrationsydelse, der udover den sproglige barriere, tit skal forholde sig til og bryde med de traditionelle familiemønstre og deres egen selvopfattelse/identitet og deres deltagelse på arbejdsmarkedet, samt de unge piger/kvinder, der yderligere føler sig presset af det samfund de lever i, kontra det der forventes af dem hjemmefra.

Unge på uddannelseshjælp

Nogle unge har brug for ekstra støtte, for at blive klar til uddannelse, gennemføre uddannelse eller fastholde job. Der kan være mange forskellige problemstillinger, der kan komplicere den unges liv og hverdag, som f.eks. et ustabilt hjem, eller at mange oplever en stor forskel på hvad familien forventer af dem i forhold til uddannelse, og det som samfundet ønsker. Det kan være svært ved at navigere på ukendt grund, hvis der ikke er tradition i familien for at tage uddannelse, og der derfor mangler rollemodeller.

Unge integrationsborgere har tilsyneladende lært det danske sprog godt, men har svært ved at klare sig skriftsprogligt, da de mangler et ordforråd og sprogforståelse udover hverdagssproget. I forhold til arbejdsmarkedet og arbejdskulturen kan mange tosprogede unge mennesker have svært ved at overskue mulighederne på arbejdsmarkedet, finde ud af arbejdskulturen, hvad der forventes af dem, både for at gennemføre en eksamen og fastholde et job. Mange unge tosprogede oplever en stor forskel på hvad familien forventer af dem og det danske samfund, og kan have svært ved at navigere i det kaos af forventninger, egne forestillinger og reelle muligheder de har, for f.eks. at bryde et fasttømret og nedarvet mønster af valg i forhold til erhverv.

Seniorer

Mange seniormedarbejdere har en følelse af, at de ikke kan følge med og leve op til de krav, som udviklingen i de fleste brancher foreskriver. Mange frygter at stå for tur i fyringsrunderne, selvom de også er en stor ressource for virksomheden i form af deres mangeårige erfaring.

En del er måske ufaglærte, og kæmper evt. med ordblindhed, eller ‘bare’ generelt dårlige erfaringer med skolegang.

Der udbydes også kurser til friske og raske + 45-årige, der har lyst og overskud til at tage et aktivt valg om at skabe det bedste fundament for et raskt og aktivt ældreliv.